พยากรณ์อากาศ

ผู้เข้าชม green & clean

ณ วันที่ 24-พฤษภาคม-2562 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงพยาบาลน้ำยืนจัดทำระบบ green & clean เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการ ถ่ายทอดความรู้ในการจัดการด้านขยะ การจัดการพลังงาน และรวมถึงมาตรการห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ และรวบรวมกิจกรรมต่างๆในการดำเนินกิจกรรม G&C ทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชน

        GREEN & CLAEN Hospital เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาล อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN และ กิจกรรม GREEN เพื่อให้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้รับผิดชอบ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลน้ำยืน

ติดต่อได้ที่ : 234 ม.7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 tel:0-4537-1097-8
เบอร์ภายใน 115

...

พิกัดโรงพยาบาลน้ำยืน

Air Quality คุณภาพอากาศโรงพยาบาลน้ำยืน

 สื่อและแหล่งความรู้