Risk Management Namyuen Hospital

บันทึกรายงานความเสี่ยง

Clinic

84 รายงาน

More info

NonClinic

169 รายงาน

More info

All Clinic

253 รายงาน

More info

5 อันดับแรกที่มีการรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ER65
2งานประกัน32
3คลินิกพิเศษ26
4OPD21
5จ่ายกลาง20

5 อันดับแรกถูกรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ER32
2พนักงานเปล26
3ห้องบัตร21
4WARD217
5คลินิกพิเศษ17

10 Riskregister

Showing 1-10 of 10 items.
#riskregisteridriskregistercount
1GPL203บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง33
2ZZZ013ลงสิทธิบัตรผิด25
3YYY006มีระบบตรวจเช็คแต่ไม่ทำตาม19
4CPP204การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/ สื่อสารผิด/ สื่อสารไม่ครบถ้วน/ สื่อสารล่าช้า12
5GOS201อาคารสถานที่/ พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่ปลอดภัย/ ไม่ถูกสุขลักษณะ9
6CPP203การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน7
7YYY005เจ้าหน้าที่ไม่มีระบบดูแลตรวจเช็คเครื่องมือ7
8GPE207เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย/ ขาดการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย เช่น ทรัพย์สินสูญหาย/ ถูกลักขโมย เป็นต้น6
9GOI106เกิดปัญหาด้านระบบ/ กระบวนการสื่อสาร เช่น ไม่มีแผน/ วิธีการหรือช่องทางการสื่อสาร, ไม่สื่อสารหรือสื่อสารไม่ต่อเนื่อง/ ไม่ครบถ้วน, ขาดการติดตามประเมินผลการสื่อสาร6
10CPL201ตรวจวิเคราะห์ Lab ผิดพลาด (เช่น ล่าช้า/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ)6