แผนภูมิแท่งจำนวนความเสี่ยงที่แต่ละแผนกเขียนขึ้นแบบตาราง

Line Charts


Showing 1-20 of 71 items.

แผนภูมิแท่งจำนวนความเสี่ยงที่แต่ละแผนกเขียนขึ้น

#ฝ่าย/แผนกจำนวนความเสี่ยงที่แต่ละแผนกเขียนขึ้น
1OPD0
2ER0
3เภสัชกรรม0
4ประชาสัมพันธ์0
5งานประกัน0
6LAB0
7คลินิกพิเศษ0
8ทันตกรรม0
9ห้องคลอด0
10บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม0
11แพทย์แผนไทย0
12กลุ่มการ/ศูนย์คุณภาพ0
13WARD10
14WARD20
15ศูนย์ยานยนต์0
16งานสวน0
17งานการเงิน0
18งานพัสดุ0
19ซ่อมบำรุง0
20ซักฟอก0