โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลน้ำยืน ใคร่ขอแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน                
ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน  ในวันที่  11 มีนาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

  ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 8 มีนาคม 2019 : Admin 225