โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (TB) จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (TB) จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

16 มีนาคม 2018 โรงพยาบาลน้ำยืน