โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

แผนการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

4 เมษายน 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน