โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัวบริจาคสิ่งของอุปโภค - บริโภค จำนวน 28 รายการและเงินสด 50,000 บาท

โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการนำของ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวมถึง องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพทุกคน ขอขอบคุณสายธารน้ำใจจากท่าน

1. นางสาวปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัวบริจาคสิ่งของ ดังนี้

   1.1. สิ่งของอุปโภค - บริโภค จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 60,630 บาท

   1.2. เงินสด 50,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,630 บาท

5 มกราคม 2021 โรงพยาบาลน้ำยืน