นิเทศงานผสมผสานและคณะผู้นิเทศงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นิเทศงานผสมผสานและคณะผู้นิเทศงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โดย รองนพ.สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์เเดง

2017-02-01 โรงพยาบาลน้ำยืน