โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

HA

ภาพแสดงกรอบมาตรฐาน HA LINK WEB มาตรฐาน HA โรงพยาบาลน้ำยืน-ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

I-1 การนำ (ทีมนำและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล)
I-2 กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์และแผน)
I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (OPD IPD)
I-4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ (ยุทธศาสตร์และ KM)
I-5 กำลังคน (HRD)
I-6 การปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์และแผน)

-ตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RM)
II-2 การกำกับดูแลวิชาชีพ (MSO,NSO)
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
II-5 ระบบเวชระเบียน (IM)
II-6 ระบบการตัดการด้านยา (PTC)
II-7 การตรวจทดสอบประกอบวินิจฉัยโรคฯ (X-ray, LAB)
II-8 การเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ (ควบคุมโรค)
II-9 การทำงานกับชุมชน (ปฐมภูมิและองค์รวม)

-ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย (PCT)

III-1 การเข้าถึงการรับบริการ
III-2 การประเมินผู้ป่วย
III-3 การวางแผน
III-4 การดูแลผู้ป่วย
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
III-6 การดูแลต่อเนื่อง

-ตอนที่ IV ผลลัพธ์

IV-1 ผลลัพธ์การดูแลด้านสุขภาพ
IV-2 ผลลัพธ์การมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน
IV-3 ผลด้านกำลังคน
IV-4 ผลด้านการนำ
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ
IV-6 ผลลัพธ์ด้านการเงิน