อัตรากำลัง

 1. นายวสันต์ โคตพรม นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

 2. นางเกษร แก้วไทรเลิศ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

 3. นายนัฐชัย โกพล นักเทคนิคการแพทย์

 4. นางศรีสาคร โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

 5. นายสุเชาว์ กะเจียนู ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

 

งานรังสีการแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นายวินัย นามบุตรดา

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการรังสีการแพทย์

7. นายวีรศักดิ์ สายศิริ

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการรังสีการแพทย์

 

ขอบเขตการให้บริการ

  งานโลหิตวิทยา

  ที่เปิดให้บริการมี CBC,Malaria, HbA1C, ESR, PT,INR,G6PD,Direct coom's test ,OF,DCIP ,Blood Group

  งานเคมีคลินิก

  ที่เปิดให้บริการมี BUN,Creatinine, Lipid Profile (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL),Metamphetamine,กัญชา,

  LFT (Total Protien,Albumin,Total Bilirubin,Direct Bilirubin,AST,ALT,ALP)

  Electrolyte,Troponin_T,Cacium,Magnesium,Phosphorus

  งานจุลทรรศ์ศาสตร์

  ที่เปิดให้บริการมี UA, Stool Exam, Occult Blood, Body Fluid, CSF, KOH Smear,Pregnancy test

  งานจุลชีววิทยาคลินิก

  ที่เปิดให้บริการมี Sputum AFB, Gram stain

  งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา

  ที่เปิดให้บริการมี Hepatitis Profile (HBsAg,HBsAb,HBcAb,HCV-Ab,HBeAg)

  Leptospira antibody, Syphilis, Anti-HIV,ASO, Rheumatoidfactor

   

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555

วันที่ 11 มกราคม 2559 มีผลถึง วันที่ 10 มกราคม 2562

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทร.045-371097-8 ต่อ 109