โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) ในระดับดีเด่น และดีมาก

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) ในระดับดีเด่น และดีมาก

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) ในระดับดีเด่น และดีมาก

  บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63.pdf

: 24 พฤษภาคม 2021 : Admin 154