โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลน้ำยืน :


โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านบริการและเชี่ยวชาญระบบสุขภาพชายแดน

พันธกิจ :


จัดและให้บริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม :


ESB & Good Care & Sustainable
บริการด้วยน้ำใจ ให้การดูแลดี มีความยั่งยืน

เป้าหมาย:


ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1. ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประกวดโรงพยาบาลงานเอดส์ในแม่และเด็ก (โครงการ Care) ในระดับเขต 7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
2. ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากงานสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
3. ได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขตปี 2553
4. ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand เดือน มิ.ย. 2548 และผ่านการ Re-accreditation ของกรมอนามัยวันที่ 23 เม.ย.2553 ถึง 22 กันยายน 2556
5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล วันที่ 8 มิถุนายน 2555 – 7 มิถุนายน 2558
6. ผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (ระดับทอง) ปี2552 ผ่านการ RE-ACCREDICTATION วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
7. ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจาก สรพ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รับรอง 2 ปี ผ่านการประเมิน Re-accreditation วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ครบวาระ 3 ปี
8. ได้รับรางวัลคลินิควัณโรคดีเด่น อันดับ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-2557
9. รับโล่รางวัลTB Free Excellence Award 2013 วันที่ 22 มีนาคม 2557
10. ผ่านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ 1 ศูนย์ให้คำปรึกษา Psychosocial clinic คุณภาพ ระดับดีเด่น ผ่านมาตรฐานบำบัดยาเสพติด
11. รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติเรื่องการใช้ระบบ Fast Tract Stroke สู่ EMT-B อ.น้ำยืน
12. รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นติดดาว (ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง) จาก สปสช .ปี ๒๕๕๗
13. ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
14. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางฉวีวรรณ คำศรี เลขานุการชมรมจริยธรรม ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ปี ๒๕๕๖ จากเสถียรธรรมสถาน
15. รางวัลหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558

เข็มมุ่ง

"โรคเข็มมุ่ง"
1. กลุ่มเสี่ยงสูง STEMI Stroke Sepsis
2. กลุ่มสูติกรรม PPH BA 3. กลุ่มโรคเรื้อรัง DM CKD COPD
4. กลุ่มโรคชายแดน DHF TB Malaria
5. กลุ่มโรคจิตเวช การฆ่าตัวตาย


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 430. in /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 Stack trace: #0 /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/namyuenh/domains/namyuenhosp.in.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 366