วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลน้ำยืน :


โรงพยาบาลชายแดนชั้นนำ ด้านบริการสุขภาพร่วมภาคีเครือข่าย ประชาชนสุขภาพดีปี ๒๕๖๓

พันธกิจ :


1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และความผาสุก
2. พัฒนาระบบบริการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการจัดบริการ
5. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ

ค่านิยม :


มุ่งมั่นให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานเป็นทีม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1. ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประกวดโรงพยาบาลงานเอดส์ในแม่และเด็ก (โครงการ Care) ในระดับเขต 7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
2. ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากงานสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
3. ได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขตปี 2553
4. ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand เดือน มิ.ย. 2548 และผ่านการ Re-accreditation ของกรมอนามัยวันที่ 23 เม.ย.2553 ถึง 22 กันยายน 2556
5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล วันที่ 8 มิถุนายน 2555 – 7 มิถุนายน 2558
6. ผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (ระดับทอง) ปี2552 ผ่านการ RE-ACCREDICTATION วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
7. ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจาก สรพ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รับรอง 2 ปี ผ่านการประเมิน Re-accreditation วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ครบวาระ 3 ปี
8. ได้รับรางวัลคลินิควัณโรคดีเด่น อันดับ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-2557
9. รับโล่รางวัลTB Free Excellence Award 2013 วันที่ 22 มีนาคม 2557
10. ผ่านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ 1 ศูนย์ให้คำปรึกษา Psychosocial clinic คุณภาพ ระดับดีเด่น ผ่านมาตรฐานบำบัดยาเสพติด
11. รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติเรื่องการใช้ระบบ Fast Tract Stroke สู่ EMT-B อ.น้ำยืน
12. รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นติดดาว (ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง) จาก สปสช .ปี ๒๕๕๗
13. ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
14. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางฉวีวรรณ คำศรี เลขานุการชมรมจริยธรรม ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ปี ๒๕๕๖ จากเสถียรธรรมสถาน
15. รางวัลหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558

เข็มมุ่ง


1. พัฒนาระบบส่งต่อ
2. พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียน
3. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกตาม Patient Safety Goal –SIMPLE(Hand hygiene, High-Alert Drug, LASA , ADE, Medication Reconciliation, Patient Identification, BA, PPH, AMI)
4. พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่
   4.1 โรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AMI , Birth Asphyxia , PPH , HI
   4.2 โรคเรื้อรัง เช่น DM, Asthma
   4.3 โรคทางระบาดวิทยา เช่น DHF
   4.4 โรคจิตเวช อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   4.5 โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น Occupational Lung Disease จากโรงโม่หิน , สารเคมีทางการเกษตร
   4.6 โรคสำคัญในพื้นที่ Teenage Pregnancy
5. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย