โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

นายนนทพงษ์ ยศวิจิตร

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสิทธิพงษ์ อุ่นทวง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

แพทย์หญิงวิชชุดา แจ่มพันธ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

แพทย์หญิงกมลลักษณ์ จิตสันติกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายแพทย์สุกฤษฏิ์ บุญชิต

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายแพทย์ฐิติพงศ์ พรหมศร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กำลังปรับปรุง...

นายพิทักษ์ บุตรโท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนานการ