โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม และยื่นแบบได้ที่ "หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน"

โรงพยาบาลน้ำยืน 234 หมู่ 7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 โทร 0-4537-1097-8

หรืออีเมล์ rmnamyuen@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ [WORD]