โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลปี 2565.pdf

: 23 ธันวาคม 2021 : Admin 46