โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

ตามประกาศโรงพยาบาลน้ำยืน ลงวันที่ 19 ตุล าคม 2561 เรื่องการ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้
ลำดับที่ 1 และ 2 ต้าแหน่งพนักงานธุรการ
ลำดับที 1 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ลำดับที่ 1 ตำาแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 20 พฤศจิกายน 2018 : Admin 476