โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรดำเนินการ ดังนี้
ขอให้ผ่านผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม ลำดับที่ 1 – 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานพยาบาล ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
  หลักฐานเอกสารสำหรับผู้มารายงานตัว
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. เงินค้ำประกัน (จะคืนให้เมื่อครบกำหนดตามสัญญา) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
จ้านวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 2 รูป จำนวน 1 ฉบับ 5,000 บาท

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง-นักวิชาการสาธารณสุข-ตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 30 เมษายน 2019 : Admin 234