โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลน้ำยืน ร่วมกับ สาธารสุขอำเภอ เทศบาลตำบลน้ำยืน สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบประมาณ 2560

27 มิถุนายน 2017 โรงพยาบาลน้ำยืน