โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะมาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลน้ำยืน ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะมาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลน้ำยืน ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

23 มกราคม 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน